Browserling's cartoons are available in 14 different formats

I've over-engineered the heck out of Browserling's Webcomic and now every cartoon is available in 14 different formats. Examples:

Also the comic now has a manual because I've also added an API and other interesting things.

Until next time.

catonmat?d=yIl2AUoC8zA catonmat?i=vK1t1bZPi_k:86gzVU0uGWA:F7zBn catonmat?i=vK1t1bZPi_k:86gzVU0uGWA:gIN9v catonmat?d=XiUCZPyL81w catonmat?d=DhrJZwOgkxs

PAR un PRET svešvalodu kursiem ārzemēs. Izrādās, tādas iespējas ir arī piecgadniekiem

Vai nepilngadīgus bērnus vajadzētu sūtīt valodu kursos, tālu no mājām – svešā zemē? Atbilde ir vienkārša – jebkāda nodarbošanās, kas paplašina bērna redzesloku, attīsta viņa prasmes, domāšanu un atmiņu, ir tikai apsveicama. Apvienoto Pasaules Koledžu (United World Colleges) Latvijas Nacionālās komitejas valdes loceklis Juris Tūns stāsta, kas vecākiem palīdzēs izsvērt visus PAR un PRET dažāda vecuma bērnu izglītībai ārzemēs.

Smilšu iela 8, 10, 12, 14, 16   Here you see a row of Smilšu street buildings in Riga's Old Town - from Art nouveau beauty at the left side to much older 17th Century buildings on the right side.

Šeit redzama Smilšu ielas ēku rinda Vecrīgā - no jūgendstila skaistules Smilšu ielā 8 foto kreisajā pusē līdz krietni vecākām, 17. gadsimta ēkām bildes labajā malā.

Restorāns "Tēvocis Vaņa", "Latvijas Balzams".
[full_width]

ostas aforismi

"You should never feel lost. Just rember that you are always exactly above the center, the core of the Earth."

Bezmaksas dzîvoshana Barselonà, Njujorkà vai jebkur citur.. Jà, tas IR iespéjams!


IMG_2535.jpg
IMG_2314.jpgMûsdienàs ir tik daudz un dazhàdu iespéju celjot létàk, maksàt mazàk par naktsmàjàm jeb nemaksàt neko.. Couchsurfing un airbnb, skjiet, nu zina visi, bet zinàjàt, ka ir arî tàda lieta kà homesitting? Tas ir tas pats, kas babysitting (nu gandrîz), tikai bébja vietà jàpieskata màja ar visiem tàs 'iemîtniekiem', kas nav cilvéki (bet ir màjdzîvnieki, telpaugi, utml.). Esmu pieregjistréjusies vairàkos saitos, kas piedàvà shàdas iespéjas, atliek tik atlasît sev vélamo valsti, pilsétu, aptuvenos datumus un izvéléties no piedàvàtajàm iespéjàm. Ha, né, tik vienkàrshi jau arî nav, ar to nekas nebeidzas. Kad esi izvéléjies, tad péc pieteikshanàs konkrétajam 'housesitting', jàgaida atbilde. Màjas îpashnieks bûs tas, kas izvértés, vai attiecîgà kandidatûra bûs piemérota. 
Manéjà izràdîjàs piemérota vienai màjpieskatîshanai Barselonas centrà. Gan Vinjiem (îpashniekiem), gan man tà bija pirmà reize.
IMG_2847.jpgRezultàtà abas puses apmierinàtas - serbu pàrîtis bez uztraukumiem varéja braukt atvaljinàjumà uz Portugàli, bet es - veselu nedélju izbaudît Barselonu gandrîz kà vietéjà. Pieskatàmais dzîvoklis atradàs pashà centrà, 2 min no Ramblàm, 5 min no Montjuic parka. Mani pieskatàmie bija pinkains milzenis vàrdà Bozo un mîlsh kakjîtis Visnja. Suncis divreiz dienà jàizved àrà, jàpabaro. Kakjim sava dzîve, tik jàiztîra kakja mazmàjinja un jàpabaro. Tas arî viss. Pàréjà laikà dari, ko vélies.. Un es darîju - viena klîdu pa Barselonas ielàm, stràdàju pie datora. Darbi gàja uz priekshu krietni raitàk, jo cita vide un pa kàjàm nemaisîjàs citi cilvéki.. Draugi arî palikushi citàs valstîs. Iznjemot vien divus, ko izdevàs uz mirkli satikt un kas mani izràva no shîs divvientulîbas ar Barselonu (un pieskatàmajiem zvériem).
Interesanta pieredze padzîvot nedélju kàda cita dzîvi.. Man bija atljauts njemt lîdzi draugu vai draudzeni (vai abus), diemzhél neviens shajos datumos netika.. Tà kà dabûju mazliet atslégties no visa un visiem, izbaudît sho nedélju tieshi tà, kà véléjos, nerékjinoties ne ar vienu.
IMG_2830.jpgpieskatàmais dzîvoklis jeb pagaidu màjas
IMG_2832.jpg
IMG_2835.jpgskats pa logu, tur aiz màjàm ir MontjuicIMG_2837.jpgguljamistaba

IMG_2841.jpgmilzenis BozoKopumà fantastiski, iznjemot negadîjumu ar zagljiem un autobusiem.. Garsh stàsts îsumà - Barselonas zaglji ir profesionàlji! Ar labàku iztéli, nekà biju iedomàjusies.. Es esmu pat ljoti, ljoti piesardzîga, bet .. ja nebûtu policistu, kas pagadîjàs îstajà vietà un laikà un bija tik reaktîvi, ka es pat nepaspéju aptvert, kas notiek (jeb, kas varéja notikt).. vienvàrdsakot, pateicoties vinjiem, man vél joprojàm ir fotoaparàts ar visiem objektîviem, maks, telefons un dators..

Voilà îsumà.. Te ir linki, kuros es esmu pieregjistréjusies:
https://www.nomador.com/
http://www.ilidor.com/
Bez shiem ir vél daudz citu.. 
20160422_115014-2.jpgshootings BarselonàShur, tur ir jàmaksà, lai redzétu sludinàjumus, citur, pieméram, redzi sludinàjumus, bet nemaksàjot, vari pietiekties tikai trîsreiz. Maksa jebkurà gadîjumà nav dizhi liela, ir izdevîgi, ja tiec akceptéts.. un noteikti krietni, krietni létàk nekà îrét apartamentus. Es pagaidàm izmantoju sava konta bezmaksas iespéjas, tà kà man shî màjpieskatîshana shoreiz izmaksàja tikai 23€ (lowcost autobusa biljete turp-atpakalj no Tulûzas uz Barselonu), né, sameloju, 14 €, jo autobuss atpakalj uz Tulûzu bija saplîsis un mums nàcàs 4h gaidît citu, lîdz ar to atpakaljbiljetes cena tika momentà atmaksàta..  Un vispàr, ja vél njem vérà to, ka biju samenedzhéjusi vienu shootingu (darbu) Barselonà, kur nopelnîju simtinju eiro..  Protams, tas viss tika iztéréts gan éshanà, gan apakshbiksés un zekjés Primarkà.. Pa lielam, visu saplusojot un samînusojot, shis mini celjojums man nav izmaksàjis neko jeb noteikti mazàk nekà tad, ja bûtu pavadîjusi nedélju màjàs, jo màjàs tak arî jàpérk ést utt. Sabiedriskajà transportà iztéréju tieshi 0, jo visur gàju kàjàm. Tieshi tà var vislabàk iepazît un sajust pilsétu.
Zinàjàt, ka Barselona nesen pasludinàta par vegan friendly pilsétu? Tiem, kam tas ir aktuàli, te ir (gandrîz) vegànu paradîze! Biju pierakstîjusi tik daudz vietu, kur aiziet, kaut ko nogarshot.. Visu diemzhél nesanàca laika izmégjinàt (arî vietas véderà nepietika), jàatstàj tach kaut kas arî nàkamajai reizei. Lûk jums pàris vegànas/vegjetàras adresîtes:


Gopal: labas kvalitàtes vegan junk food - burgeri, sendvichi, donuti un bulkas. Biju (2x), pagarshoju, patika. Adrese: Plaza George Orwell.

Vegetalia: restoràns, turpat blakus Gopal (+ vél 2 citas adreses Barselonà). Te var dabût gan vegjetàru, gan vegànu édienu. Adrese: Plaza George Orwell.
IMG_2610.jpg

IMG_3471.jpgAjouter une légendeMaoz Falafel: Labàkie falafel, ko lîdz shim esmu édusi.. vegjetàrs/vegàns édiens. Labàk ést uz vietas, jo pàrvietot nopirkto pitas maizi ar falafeliem un salàtiem (ko pats sakràmé cik un ko vélies) ir diezgan sarezgjîts process.. Plus tam, ja éd uz vietas - vari izést un piekràmét vél salàtus, cik reizhu vélies, kamér nelabi metas :) Adrese: Carrer de Ferran, 13.

Veggie Garden: adrese: Carrer dels Angels. Esot léts un labs. 8,50 € par 'entrée-plat-dessert'.

Cat Bar: vegàni burgeri un tapas (un alus). Te biju marta beigàs, kad ar draudzeném bijàm Barselonà. Màjîgs un feins deko, garshîgi burgeri, liela izvéle aliem (un var dabût visus pagarshot pirms izvélies) un viss ir vegàns.. Bija garshîgi, tikai mazliet par daudz. Bet kursh ta liek visu apést, var tachu panjemt lîdz! Adrese: Carrer de la Bòria, 17,

Betty Ford's: adrese: Joaquin costa 56, vegjetàri burgeri.

Hipsterîgas vietinjas, kur paést garshîgi un veselîgi (vai ne tik veselîgi, bet bez dzîvnieku izcelsmes produktiem) te aug kà sénes, tà kà noteikti komentàros rakstiet, ja esat atklàjushi ko pieminéshanas vértu! Piefikséshu nàkamajam Barselonas celjojumam.
IMG_2722.jpgSt Jordi svétki Barselonas ielàs
IMG_2585.jpguzmàcîgie ielu tirgotàji
IMG_2602.jpg

IMG_2619.jpg


Pàréjàs bildes no Barselonas mekléjiet manà FB (un te) ja esat ar mani draugos. Ja neesat, tad neredzésiet (bet varat uzaicinàt :)). Kaitinoshi léna ir bilzhu pievienoshana sheit, miegs velk pie sevis, tà kà jàiztiek ar to, ko bija pacietîbas ielàdét.. 
 

Atvērtās dienas laukos - 14.maijs

2016. gada 14. maijā notiek akcija "Atvērtās dienas laukos". Tās ietvaros ikviens ir aicināts izrauties no ikdienas steigas un tradicionālajām nodarbēm, izvēloties apmeklēt vienu vai vairākas saimniecības, kuras piedāvā iepazīties ar dzīvi Latvijas laukos mūsdienās. Arī Zvaigžņu aitas sadarbībā ar Suntažu adītājām piedāvās ielūkoties aitkopības aizkulisēs un noskaidrot, ko var uzmargot no aitkopības produkta - vilnas.

10 slikta mīļākā pazīmes

10 slikta mīļākā pazīmes

Tici vai nē, bet tev nav jāguļ ar vīrieti, lai saprastu, kāds viņš varētu būt mīļākais. Lūk, desmit pazīmes, kas ļaus tev atpazīt sliktu mīļāko vēl pirms jūsu pirmā skūpsta! 1. Viņam nav humora izjūtas Humora izjūtas klātbūtne gan vēl nebūt neliecina, ka šis vīrietis būs labs mīļākais. Tomēr ja vīrietim nav humora izjūtas, viņš […]

The post 10 slikta mīļākā pazīmes appeared first on Hitnet.lv.

Reiss nr: 9, 1.daļa

   Neliels ieskats reisā uz Nīderlandi, šajā klipiņā braucu cauri Markiem un Varšavai. Neko īpašu neesmu kombinējis un montējis, vienkārši tas, kas redzams un dzirdams no ieraksta video reģistratorā. Uzreiz citu šoferu vietā atvainošos par tiem nelabajiem vārdiem, kas dzirdami rāciju sarunās. Ceru, ka mazi bērni nav Jums tuvumā, kad šo skatāties. Varētu jau skaņu novākt, bet tas jau nebūtu tā pa īstam, jo man jau liekas, ka šīs rāciju sarunas arī pieder pie lietas, tikai tāda nu tā realitāte ir, ka trīspatsmitajā latviešu kanālā krievu valoda un rupjības ir dzirdamas vairāk, nekā latviešu valoda. Tāpēc - nu PIEDODIET lūdzu!   Ak jā, vēl kas. Kādā labi pazīstamā blogā ievēroju, ka var izveidot komentētāju Topu. Šis Tops veidojas atkarībā no ierakstīto komentāru skaita - jo vairāk raksti komentārus, jo augstāk Topā uzkāp! Tad nu arī mana bloga labajā malā varat apskatīt komentētāju Top 20 par iepriekšējām 365. dienām. Un ja kāds no Jums kādreiz klusībā ir sapņojis nokļūt kāda topa augšgalā - Laipni Lūgti! Nu Jums paveras visas iespējas to paveikt!

Minies pēc kultūras

Bija tuvu tam, lai mēs par velo pasākumu "Minies pēc kultūras" nemaz nebūtu uzzinājuši - to izziņoja, kamēr bijām Jaunzēlandē, un tajā laikā kaut kā nesanāca sevišķi cītīgi monitorēt Latvijas interneta aktualitātes. Taču pirms laiciņa saņēmām no Baibas un Ilzes ziņu, ka šāds pasākums būšot un ka varbūt mēs varētu ar viņām startēt vienā komandā. Tā kā mēs visi esam tādi kulturāli (teātris un Mantas koncerti cik daudz apmeklēti!), un gan viņas, gan mēs esam piedalījušies arī pasākumā "Pastnieks un kultūra", šaubu nebija - jāpiedalās! Tā kā pasākums notika valsts svētkos, uzskatīju par nepieciešamu uzpucēties - izķemmēju bārdu, uzvilku baltu kreklu ar tauriņu un bikšturus. Mans ritenis arī jau kādu laiku ir uzposts, līdz ar to jutos pilnīgi pietiekami gatavs, lai varētu startēt kulturālā pasākumā. Tiesa, pa to lietu mazliet piemirsu, ka ārā spoži spīdēja saule, līdz ar to saulesbrilles nācās aizņemties no draudzīgās komandas "Fašisma terora upuru piemiņas ielas 6" (vai kā viņi tur precīzi saucās). Komandu startā bija jūra. Protams, izrādījās, ka dažs labs pēdējā brīdī izdomāja nestartēt, jo pārāk daudz cilvēku, nepareizā mēness fāze un vispār - kas tas par tizlu pasākumu! Ja nu kas - publisks fui! cilvēkiem, kas tā rīkojas, jo pasākumu organizētājiem nekad nav prieka par pāri palikušiem izdales materiāliem (un škrobe ir ne tik ļoti finansiāla kā morāli ētiska)! Bet nu labi - ko nu par slikto! Startā saņēmām 21 risināmu uzdevumu un vienu bonusu. Par bonusu bija skaidrs, ka tā visticamākais nebūs, jo 4.maijā izstāvēt rindu, lai bez maksas tiktu iekšā Mākslas muzejā, izklausījās pārāk skarba padarīšana. Varētu jau, protams, atrast mūsu vidū vienu brīvprātīgo, kas ieņemtu vietu rindā, bet tas nebūtu sevišķi glīti pret šo cilvēku, kuram no pasākuma galvenais ieguvums būtu iepazīties ar saviem rindas kaimiņiem. Ar pārējiem uzdevumiem tikām bija interesanti. Katra uzdevuma atrisinājums bija kāda ar kultūru saistīta vieta Rīgā (faktiski - pilsētas centrālajā daļā), kurp vajadzēja doties un tur atrast koda lapiņu. Uzreiz sapratām, ka jārisina ir viss tūlīt un tagad, lai pēc tam nesanāktu braukt liekus kilometrus, jo izrādījies, ka vēlāk atrisinātais uzdevums ved uz jau iepriekš apmeklētu vietu. Uzdevumi bija vairāk un mazāk āķīgi. Ar mazāk āķīgajiem tikām galā ļoti ātri, jo kā jau teicu - esam gaužām kulturāli. Ar āķīgākajiem - kā nu kuru. Šķiet, ka visilgāk mums neatrisināts palika Okupācijas muzeja uzdevums, tāpat daudz laika pagāja, līdz saliktos kopā I-dejas māja (es tak tur, tiesa, vecajās telpās, bišķi biju gājis mācīties dejot!), Free Riga Puškina ielā un - kas bija diezgan neloģiski - teksts Klingon alfabētā, jo nepareizi izlasījām "Zvaigžņu kari", nevis "Zvaigžņu ceļš", līdz ar to meklējām nepareizā gīku apvidū. Jā, arī ar Sudoku uzdevumu risinājumu negāja tik raiti, bet būtiskākais bija tas, ka atkodām pilnīgi visu. Risināšanā pavadījām kādas 35 minūtes, un tad jau Ilze salika punktu secību uz papīra kartes, kādā viss jābrauc. Daļa komandu uz šo laiku jau bija devusies ceļā, bet daudzas vēl kaut ko risināja. Tāpat bija aizdomas, ka daļa aizbraucēju patiesībā ar visu nebija tikuši galā, bet cilvēkiem pietrūcis pacietības visu risināt vienā piegājienā. Mēs gan šajā jautājumā bijām pārliecināti - no skriešanas nekāda diža labuma nebūs, labāk visu izdarīt kvalitatīvi startā un pēc tam plūkt auguļus. Pasākuma kontrollaiks, ja nu kas, bija četras stundas. Startējām mēs 12:40, un kad 13:00 mums jau bija izdevies atrast kodu uzlīmes piecos punktos, radās diezgan liela skaidrība, ka ar laika limitu problēmu šajā pasākumā nebūs. Mazliet laika gan pazaudējām pie Teātra bāra, kur ne man, ne Baibai neizdevās sekmīgi no pirmās reizes noskaitīt Riharda Bargā četrrindi, bet tad pie lasīšanas ķērās Marina un tika galā sekmīgi. Jā - tas arī bija jau pieminētajās pirmajās 20 minūtēs, līdz ar to progress tiešām bija apskaužams. Mazliet uzkārāmies pie, šķiet, septītā punkta mūsu secībā, kad pie Valzirga skulptūras Grīziņkalnā nesapratām, kā tur izmantot Teātra bārā saņemto balonu, bet kā noskaidrojām finišā, balons teorētiski bija nepieciešams, lai noskaidrotu, kur ir valzirgs. Taču mums kā cilvēkiem ar pieredzi gan slēpņošanā, gan apkaimju rogainingos par šo jautājumu nebija tāpat. Tā nu mēs braucām - kā šķiet, Ilze maršrutu bija izkalkulējusi perfekti, līdz ar to mūsu lielākās "kļūdiņas" varētu satraukt vienīgi Pasaules čempionāta līmeņa sacensībās - šur tur kādi daži desmiti lieku metru (kas ar velo ir vispār pilnīgs nekas), bet kopumā - viss izcili pēc plāna. Vienīgais punkts, kura atrašana prasīja patiešām daudz laika, bija pie Buratino teātra, kur pagalms sākotnēji izskatījās pārāk bezcerīgs. Tur mēs droši vien savas piecas minūtes norakām. Un tad pamazām punkti sāka iet uz beigām. Principā mēs jau sapratām, ka no iekļaušanās kontrollaikā viedokļa tīri teorētiski mēs vēl varētu doties uz to Mākslas muzeju, bet izlēmām - iztiksim. Uz augstām vietām mēs nepretendējām, ne velti pasākumā bija arī komandas ar biedriem sporta drēbēs, uz kuru fona mēs galīgi neizskatījāmies konkurences spējīgi, un mežonīgā ātrumā jau ar mēs nebraucām. Patiesībā jau mežonīgu ātrumu ar manu pilsētas velo droši vien nemaz nevar ilgstoši turēt. Taču fakti ir tādi, ka distancē mēs pavadījām mazliet vairāk par 100 minūtēm, kad jau oficiāli atzīmējāmies finišā. Liels bija mūsu pārsteigums, kad izrādījās, ka neviena priekšā vēl nebija! Skaidrs, ka vairums komandu varētu doties stāvēt rindu uz muzeju (gan jau daļai būs kaut kas sarunāts, kā to izstāvēt ātrāk), tāpēc par augstām vietām tāpat domāt nevarēja (ja komandas nebūtu pie muzeja, tām loģiski vajadzēja būt jau finišā, jo pat tīri teorētiski mēs nevarētu būt ātrākā komanda). Kas mulsināja - laiks gāja, bet pārējās komandas kā nebraucā, tā nebrauca. Rezultātā otrā komanda (Fašisti) finišā ieradās stundu pēc mums. Stundu! Pilnīgi neizprotama parādība! Tad, protams, sāka tuvoties kontrollaiks, un komandas sāka birt iekšā finišā viena pēc otras. Ieradās arī Enkura "Klopsis", par kuriem zinājām, ka viņi ir bijuši muzejā. Tiesa, vienu punktu viņi atraduši nebija, taču muzejs deva divus, līdz ar to viņi noteikti bija mums priekšā. Un tā mēs klausījāmies, ko organizētājiem ziņo dalībnieki, un ne no viena nedzirdējām, ka šie būtu pabijuši visur. Un mēs tikai varējām brīnīties - kontrollaiks taču bija tik liels, kā gan tajā varēja neapmeklēt visus punktus! Bijām jau tiešām ilgi sēdējuši, kad pienāca kārta apbalvošanai. Nu ja - muzeju apmeklējušais "Klopsis" bija pirmais, bet mēs - otrie. Un, kā teica organizētāji, mēs bijām vienīgie, kas paņēma visus uzdevumus, bet uz muzeju neaizgājām, jo bija slinkums. Tieši tā es laikam arī šo raksturotu. Teicams rezultāts, manuprāt! Vēl jo vairāk tāpēc, ka arī "Fašisti" ieņēma labu vietu - ceturtie. Faktiski sanāk tikai vieni "svešie" trijniekā, kas galīgi nav peļams rezultāts pasākumā, kur oficiāli bija pieteikušās 60 komandas (nez, vai vismaz 40 izgāja uz starta?). Paldies organizētājiem - uzdevumi bija gana atjautīgi un daudzveidīgi, risināt tos bija interesanti un gandarījums bija gana liels, kad ar visu bijām tikuši galā. Punktos vērtību atrašana sevišķas grūtības neradīja - acis savulaik visiem uz plastmasu uztrennētas, tāpēc viss gāja kā pa diedziņu. Vai man vajadzētu uzrakstīt par vakara turpinājumu? To, kā es Magnētā izlaidu 4 punktus un biju spiests atkārtoti veikt daļu distances? Biedru izdarībām "Visos savējos" un bildēšanos ar sakuras ziediem Uzvaras parkā? Par to, kā es pats arī tomēr vēlreiz pie šiem aizbraucu, un cik glīti man izskatās ziedi bārdā? Par Vimbas izdarībām ar braukšanu zem velo rāmja? Par garšīgo burgeri "Cepienā"? Laikam jau nē - vai tad tas tevi maz interesē? Diena bija brīnišķīga, un man par to prieks!

Anekdotes

 

Sporta kostīmu legalizācija - Jelgava VAR!

Jelgava%2BVAR%2521%2Bs%2B160504%2B-%2B02

2016. gada 04. maijā, Jelgavā, Pasta salā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ”Kultūra” un deju centrs ”Cukurfabrika” rīkoja labo sajūtu burziņu – JELGAVA VAR! Ideja vienkārša. Uzvelc sporta tērpu un kopā ar ģimeni dodies sportot dažādos veidos.
Lasīt tālāk...
zyTET?d=yIl2AUoC8zA zyTET?d=63t7Ie-LG7Y zyTET?d=YwkR-u9nhCs zyTET?d=qj6IDK7rITs

Svētku koncerts ar Lauri Reiniku un MC orķestri

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 26.gadadienā, 4.maijā, ap pulksten 18, noslēdzoties orientēšanās spēlēm "Liepājas pēdas Latvijā", Liepājas Olimpiskajā centra arēnā notika svētku koncerts ar Laura Reinika un MC orķestra...

Notiks DIP DAP līdzsvara riteņu čempionāts bērniem

Sestdien, 14.maijā, pulksten 17:00 festivāla Kino Pedālis velo barāzā pie Valmieras Kultūras centra notiks līdzsvara riteņu čempionāts bērniem sadarbībā ar DIP DAP. Piedalīties braucienā ir aicināti paši mazākie – 2 līdz 5 gadus jauni braucēji!

ŠONEDĒĻ – Studenti sacentīsies basketbolā, frisbijā, volejbolā un telpu futbolā

Šī nedēļa un tās nogale tiek pavadīta ne tikai valsts svētku noskaņās, bet arī studentu sporta noskaņās. Vienlaicīgi studenti sacentīsies četros sporta veidos - basketbolā, frisbijā, volejbolā un telpu futbolā.

Arī Pociemā godi Baltajam galdautam

Mums vajag vēlēties sev tikai Latviju, neko mazāk par Latviju! Tad visas mūsu mazās vēlēšanās laimīgi piepildīsies, jo Latvijā katrs atradīs sev vietu un darbu. Tā pirms 80 gadiem teicis Latvijas patriots, dzejnieks Kārlis Skalbe. 3.maija vakarā Pociema kultūras namā Katvaru pagasta iedzīvotāji pulcējās uz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinībām, kuru uzskatām par mūsu valsts otro dzimšanas dienu.

“Garmin” izziņo klasisku rokaspulksteni “vivomove” ar aktivitāšu uzskaitītāju

Lai ļautu ikvienam savu ikdienas tēlu papildināt ar piemērotu praktisku aksesuāru, tehnoloģiju zīmols „Garmin” izziņojis rokaspulksteni „vivomove”. Tas ir analogais rokaspulkstenis ar iebūvētām aktivitāšu skaitītāja joslām: klasisks dizains ar funkcionalitāti, kur ietilpst soļu skaitītājs, miega uzraudzītājs un mazkustīguma uzraugs. Lietojams visu diennakti, pat ejot dušā, bez papildu uzlādes viena gada garumā, personalizējams ar pieskaņotām siksniņām un ciparnīcas ietvariem.

„Lai ļautu modes pazinējiem un stila personībām būt aktīviem, neizkāpjot no savām komforta robežām un ieturot savu stilu, „Garmin” ir papildinājis savu plašo fitnesa ierīču klāstu aktivitāšu uzskaitītāju segmentā ar „vivomove” – aktivitāšu uzskaitītāju, kas pielāgojams dažādu dzīvesstilu personībām, papildinot to ikdienas stilu. Izvēloties piemērotāko rokaspulksteņa siksniņu klasiska dizaina ciparnīcai, tas labi iederēsies gan pie strikta uzvalka biroja darba stundās, gan pie brīvā laika tērpa dodoties iepirkties: vienlaikus ne tikai sekojot  pulksteņa laikam, bet arī uzskaitot veiktos soļus,” skaidro „Garmin” produktu eksperts Dmitrijs Ļisicins.

Pulkstenis, kas radīts, lai būtu piemērots valkāšanai ik dienu, ietver sevī pārlaicīgu analogā pulksteņa dizainu un ir pieejams trīs dažādos modeļos: slaidais „vivomove sport” variants, konservatīvais „vivomove classic” ar ādas aprocēm un bagātīgais „vivomove premium” variants ar ādas aprocēm un tērauda ietvaru. Pateicoties savstarpēji maināmām ādas un silikona aprocēm un ar daudzveidīgu pulksteņa ciparnīcu ietvaru klāstu, ieskaitot melnu, baltu, nerūsējošu tēraudu un rozā vai dzeltenā zelta toni, „vivomove” ir viegli pieskaņojams jebkuram tēlam.

Pulkstenī iestrādātas divas rādītāju joslas, kas ļauj tā lietotājam ar vienu acu uzmetienu redzēt uzskaitītos soļus vai konstatēt aktivitāšu trūkumu. Kreisās puses josla atklāj lietotāja personalizēto dienas mērķi soļu apjomā, pamatojoties uz pašreizējo aktivitātes līmeni. Savukārt sarkanā josla pulksteņa labajā pusē atgādina lietotājam par kustību trūkumu, ja tas ir konstatēts jau stundu, un palielinot šo līmenī katras 15 minūtes, kurās nav veikta neviena kustība. Joslas rādītājs atjauno rādījumu, ja lietotājs dodas vismaz pāris minūšu ilgā pastaigā. Tāpat „vivomove” uzrāda, kāds ir lietotāja miegs, uzraugot kustības vai arī atpūtas trūkumu tālākai analīzei „Garmin Connect” bezmaksas datu analīzes vietnē tiešsaistē.

Diennakts garumā „vivomove” automātiski sinhronizējas ar „Garmin Connect” mobilo lietotni, kas ir bezmaksas kopiena, kurā ikviens tās lietotājs var uzskaitīt un analizēt sniegumu treniņos, miega režīmu un aktivitāšu tendences; var pievienoties tiešsaistes izaicinājumiem vai sacensties ar saviem draugiem, pelnot virtuālu atzinību. Lietotnē pieejama arī praktiska sadaļa „Garmin Connect Insights” – gudri ekspertu ieteikumi un padomi, kā lietotājam veiksmīgāk un veselīgāk sasniegt savus noteiktos mērķus, papildus motivējot lietotājus, salīdzinot to sniegumu ar līdzvērtīgiem citiem lietotājiem.

Rokaspulkstenis „vivomove”  būs pieejams Latvijas tirgū rudenī trīs versijās: sporta – baltā vai melnā krāsā (169.99 EUR), klasisks – melnā krāsā ar ādas aproci vai rozā zelta tonī ar ādas aproci (219.99 EUR) vai premium – no nerūsējoša tērauda vai zelta toņa tērauda ar ādas aproci (299.99 EUR).  Savukārt „vivomove” rokaspulksteņa sporta aproces būs pieejamas baltā vai melnā krāsā (29.99 EUR), bet ādas aproces – melnā, rozā zelta/baltā, tumši vai gaiši brūnā krāsā (59.99 EUR).

Sandras Kalnietes grāmatas fragmenti itāļu valodā

tweet.png

Latvijas Valsts svētkos – 4.maijā – blogā Baltica tika publicēti Sandras Kalnietes grāmatas “Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza” fragmenta par 1990.gada 4.maija notikumiem tulkojums itāļu valodā.

Capture

Blogs Baltica informē lasītājus itāļu valodā par aktuālāko Latvijas un Baltijas reģiona politikā, sabiedrībā, kultūrā un ekonomikā. Tā redaktors ir Latvijas kultūras cienītājs, itāļu tulkotājs un rakstnieks Paolo Pantaleo. Pateicoties viņam itāļu valodā ir iztulkota virkne Latvijas autoru – Rūdolfa Blaumaņa, Imanta Ziedoņa, Knuta Skujenieka u.c. darbi.

Ar šo Sandras Kalnietes grāmatas tulkojuma publikāciju tiek atklāta bloga Baltica jaunā sadaļa “Simtgade – Un secolo di Lettonia”, kas būs veltīta vēsturiskiem rakstiem un dokumentiem par Latvijas vēsturi un simtgadi.

Bloga adrese – https://balticastoria.wordpress.com/

Sandras Kalnietes grāmatas elektroniski ir pieejamas www.kalniete.lv/ebooks

Atsauksmes par jaunajiem dzīvokļu projektiem

Jaunie projekti, protams, ka mūsdienu dzīvošanai ir daudz pārdomātāki. Ne tikai paši dzīvokļi ir pietiekoši labi pārdomāti, bet arī visa apkārtējā vide kā, piemēram, autostāvvietas, bērnu laukumi. Pozitīvā īpašība ir tā, ka daudzos šajos jaunajos projektos ir dzīvā apsardze vai sliktākā gadījumā vismaz video novērošana un sēta. Ir grūti salīdzināt veco daudzstāvu māju ar jauno. Vecajām daudzstāvu mājām jau sen kā beidzies ekspluatācijas termiņš un brīnums ka tās vēl nav sabrukušas. Plaisas sienās un griestos nav nekas neparasts. Protams viss kosmētiski tiek noslēpts, taču acīmredzami, ka mājas lēnām brūk kopā.

jaunie projekti

Domājot par jaunu projektu pirmās domas ir tādas, ka šajās telpās neviens vel nav dzīvojis un Jūs būsiet pirmais,. Noteikti, ka neviens šeit nav nomiris. Māja celta pēc jauniem standartiem un ar jaunam tehnoloģijām, kas nozīmē, ka tai būtu jābūt kvalitatīvai un pietiekoši siltumenergo efektīvai. Vairums gadījumos tas tā arī ir. Taču pērkot dzīvokli jaunajā projektā ir tomēr jāpārliecinās par daudzām lietām, lai izvairītos no slikta pirkuma. Noteikti vajadzētu noskaidrot to, kurā gadā ēku saka būvēt un, kurā gadā tā ir nodota ekspluatācijā. Projekti, kuri tiek uzrauti augšā nepilna gada laikā noteikti nebūs tie kvalitatīvākie. Otrs faktors ir tāds, ka nevajadzētu arī pirkt dzīvokli projektā, kur ēka ir pabeigta uz iepriekš pamestas būves konstrukcijām. Trešais faktors ir dzīvokļu pieejamība konkrētajā projektā. Ja ēka jau sen kā nodota ekspluatācijā, bet tiek pārdoti vēl ļoti daudz dzīvokļi šajā projekta, tad iespējams, ka kaut kas nav kārtībā un ir jāpievērš pastiprināta uzmanība un jāievāc informācija.

Kopumā atsauksmes ir labas par jaunajiem projektiem vienkārši ir jābūt uzmanīgiem pērkot dzīvokli kādā no jaunajiem projektiem, jo ne vienmēr kvalitāte ir tā labākā. Ir jāpievērš uzmanība arī skaņas izolācijai, lai nav tā, ka sienas ir ļoti plānas un Jums traucē kaimiņi vai arī Jūs traucējiet viņiem. Cenas jaunajos projektos, protams, ka ir daudz augstākas nekā veco māju projektos, kuras celtas pirms vairākiem desmitiem gadu. Taču, ja mēs plānojam uz priekšu ar domu, ka šis dzīvoklis varētu palikt bērniem vai mazbērniem, tad noteikti investīcija jaunajā māju projektā ir daudz pareizāka, jo kas zin, kas notiks ar tām vecajām mājām, kuras celtas pirms entajiem gadiem, ja jau šobrīd tām visi bloki staigā un veidojās milzīgas plaisas.

Latvijas nacionālās makslas muzejs

Šodien valsts svētku pasākumu ietvaros biju kopā ar Ilu un Latvijas Nacionālā Mākslas Muzeja izstāžu atklāšanu pēc ilgstošā remonta.
Satikāmies pirms 10.00 no rīta, noklausījāmies pusstundu garās atklāšanas runas, pēc tam izstaigājām muzeju. Muzejā tagad, pēc remonta, ir jaunas iespējas. izstāžu zāle cokolā un pagrabā. ir pat iespēja pabūt uz jumta un apskatīt muzejam tuvāko Rīgau no augšas. pagraba stāvā bija Polim veltīta izstāde.
kopumā man šī bezmaksas pastaiga pa visu muzeju patika. nebiju bijusi muzejā kopš jaunības gadiem. Muzeja naktī jau muzejus var apskatīt tikai daļēji. Tagad bija iespēja izstaigāt visu muzeju.

Skrējiens “Madlienas veselības apļi 2016”

Skrējiens ‘’Madlienas veselības apļi 2016.’’ aprīlī .

Laikā no 5. aprīļa līdz 28., divreiz nedēļā skrējēji varēja piedalīties pusstundas apļu skrējienā Madlienas stadionā. Šogad atsaucība bija ļoti liela, kopā piedalījās 53 dalībnieki. Otrdienās un ceturtdienās, neskatoties uz laika apstākļiem, stadions bija patīkami piepildīts ar mazajiem skrējējiem. Izturīgākie skrējēji pustundā veica 16-18 apļus, kad mazie pirmklasnieki centās noskriet 1 līdz 2 apļus. Ieguvēji bija visi, jo 2 reizi nedēļā bērniem bija sacensības un, skrienot vienmērīgā tempā, tika attīstīta izturība. Astoņās skriešanas reizēs 25 skolēni veica vairāk par 30 apļiem. No zēniem jāatzīmē Smilškalns Emīls -124 apļi, Dehtevičs Ivars -119 apļi, Nutovcevs Nauris -97 apļi un Vēzis Ilgonis -83 apļi. Meiteņu sacensībās pirmajā vietā ir Liepa Sandija -40  apļi- 1.klase, Kaktiņa Justīna -33 apļi, Lazdiņa Agnese -31 aplis un Rudzgaile Aiga 30 -apļi. Labākie skrējēji, kas noskrēja vairāk par 20 apļiem, pateicoties Madlienas pagasta pārvaldei, tika apbalvoti ar piemiņas nozīmītēm un atzinības rakstiem.

Madlienas sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa.

IMG_2692

IMG_2696

IMG_2698

Muita un aktu noformēšana

Sonora, kravu pārvadājumi, muita, loģistika 34567Kravu pārvadājumi Latvijā saistās ar dažādiem loģistikas uzņēmumiem,to starp arī “Sonora”.Šis uzņēmums ir parādījis sevi no labākās puses 16 gadu garumā,realizējot augstas kvalitātes transportēšanu.
Ja piemin dzelzceļa kravu pārvešanu,tad jāatceras,ka tām ir niecīgāka pārvadājumu maksa,nepieciešamības gadījumā var mainīt vagonu skaitu,turklāt izmanto arī platformas.Šāda veida pārvadājumi realizējami Eiropā,Vidusāzijā,tālajā Ķīnā un citur.
Ar jūras kravu pārvadājumiem ir sasniedzama ikviena pasaules osta,un šis veids ir visekonomiskākais,kas ir būtiski.Jūras transports ietver gan pilnu,gan salikto konteineru pārvešanu.Ja svarīgi,lai viss tiek nogādāts nekavējoties,tad jāizvēlas avio kravu pakalpojumus,kas nodrošina pat dzīvnieku un medicīnas preču pārvadājumus.Milzīgs pluss ir tas,ka grūti pieejamās vietās nonāk ar helikopteriem,un kravas auto garantē iespēju pārvest preces ne tikai Eiropā u.c.,bet arī līdz nākamajam transportam.Jūsu vajadzībām ir atbilstoši pilni,salikti,ar temperatūras režīmu un bīstamu kravu pārvadājumi.Atsevišķos gadījumos var pievienot bruņotu konvoju Jūsu kravai.
Par preču piegādi un pasūtīšanu īstajā apjomā,kā arī par to nogādāšanu īstajā vietā un laikā,atbild loģistikas lietpratējs.Šis cilvēks arī plāno transportēšanas sarakstus,kārtību un ceļa kursus,gādā par muitas formalitāšu kārtošanu un daudzām citām nozīmīgām lietām.Izcils serviss un individuālas konsultācijas,turklāt ātri un kvalitatīvi tiek noformēti nepieciešamie dokumenti visa veida pārvadājumiem.Tranzīta deklarācija notiek Rīgā,tomēr to veic arī Somijas un Igaunijas iestādēs.Izdevība sagatavot arī pārtikas un veterinārās robežkontroles aktus.
Muitas aktu noformēšana,maršruta sastādīšana un citas detaļas-viss tiek garantēts.Piedāvājumā tāpat arī nestandarta kravas pārvietošana,t.s.,lielgabarīta un smagsvara precēm.Jūsu ērtībām arī pavadošais transports un policijas konvojs,plus vēl atļauju koordinēšana ar valsts atbildīgajām institūcijām.Liela nozīme noliktavu pakalpojumiem,kuru pareizas izmantošanas gadījumā,var ietaupīt naudu.Pastāv iespēja uzglabāt ķīmiskus produktus,apstrādāt un iepakot trauslas un dārgas preces.”Sonora”rūpējas par Jūsu preču drošību,piedāvājot savu sadarbību ar apdrošināšanas aģentūrām.Tas ļoti noder kravas bojājuma vai bojāejas gadījumā.
Šī firma ir piemērota ikvienam,jo nepārtraukti sadarbojas ar vairākām starptautiskām organizācijām un ir īpaši specializējušies nestandarta kravu transportēšanā.Nepārprotami,ka šīs korporācijas vārdu pasaulē nes prasmīgi darbinieki,tā ieguvusi pārvaldības sistēmas rakstisku apliecību.

MARVEL atgriežas pirmajā vietā


Kapteinis Amerika bez grūtībām pārspēj konkurentus.

The Darkness

Kinokompānija “Blumhouse Productions” un režisors, producents, scenārija līdzautors Greg McLean(“Rogue”, “Jungle”) piedāvā jaunāko šausmu trilleri ar lieliskiem aktieriem galvenajās lomās. Filmas pirmizrādi ASV kinoteātros demonstrēs 2016. gada maijā. Jaunākā filma “The Darkness” Režisors: Greg McLean Žanrs: šausmu, trilleris Aktieri: Jennifer Morrison, Kevin Bacon, Lucy Fry, Ming-Na Wen, u.c. Izlaiduma gads: 2016

[Virsraksts nav norādīts]

high-rise diezgan začotnijs neskatoties uz vājprātīgo klipmeikingu un samērā purgu dramaturģijā
diskotēka trakonamā vienmēr pamanās uzvarēt

Džorella Endrūsa "Tas ir Rembrants"

Rembrants.jpg

Kolāža: Didzis Kukainis (blogeris Didzis)

Rembrants un viņa dzīvesgājums man nav nekāds jaunums, tādējādi šo darbu lasīju kā atsvaidzinošu ekskursu viņa dzīves un daiļrades labirintos. Vidusskolas laikā, kad apguvu mākslas un kultūras vēsturi, jau tad Rembranta māksla bija viena no tām, kas mani īpaši uzrunāja... Lai gan darbos manāmi tumšas nokrāsas toņi, tomēr Rembranta māksla ir dzīva un harmoniju izstarojoša, tā ir pastāvīga un skatītāju uzrunājoša un iesaistoša. Tādu to raksturo arī šī angļu mākslas filosofijas lektores Džorellas Endrūsas sarakstītā grāmata "Tas ir Rembrants". 

Lasot un atminoties Rembranta van Reina dzīves līkločus, prātā nāca kāda cita grāmata - Feina de Frīsa sarakstītais romāns "Rembrants", kurš latviski izdots jau tālajā 1961. gadā Latvijas Valsts izdevniecībā un kuru pirms dažiem gadiem izlasīju pāris vakaros. Vecmeistaru, tādu kā Rembrants, Karavadžo, arī Itālijas renesanses dižgaru Rafaēla u.c., māksla un meistardarbi ir tie, kas skatītāju un mākslas baudītāju ieved citā, pārpasaulīgā, pasaulē, kurā staro citāds dzīves mirdzums, kas reizē ir trausls, bet tomēr vienmēr aktuāls. 

Feins de Frīss romānā izsaka viedus un mūzšeni aktuālus vārdus par mākslinieku dzīves savveida traģismu, un tos pilnā mērā var attiecināt uz Rembrantu, kurš savas dzīves laikā, it īpaši, tās nogalē, piedzīvoja absolūtu trūkumu, atstumtību un pamestību: "Patiesībā bezrūpīga dzīve mākslinieku draud vairāk pazudināt nekā raizēs aizvadīts mūžs. Viegla dzīve rada augstprātību, talanta apsīkumu. Māja bija tukša kā izslaucīta. Tajā gadā tas gadījās bieži. Nauda, kas iepriekšējos mēnešos nolija kā zelta un sudraba lietus, izslīdēja caur pirkstiem kā dzīvsudrabs, izkusa kā sniegs pavasara saulē." Jā, tāda bija Rembranta dzīve - it kā slavens un atpazīstams mākslinieks, bet viņš dzīvoja ar tik lielu izšķērdību, iekārojot visu, ko acis redz, ka nemitīgi cīnījās ar parādiem, kreditoriem un naudas grūtībām. 

nachtwacht.jpg

Viena no Rembranta atpazīstamākajām gleznām noteikti ir "Naktssardze", par kuru Samuels van Hogstrātens atzinīgi izteicies, sakot: "Tik gleznieciska doma, tik satriecoša kompozīcija, un tik iespaidīgi." Un nevar nepiekrist, jo šī glezna ir viena no tām, kas arī man no Rembranta daiļrades ir vistuvākā. Lai gan gleznas haotiskais raksturs arī skatītājos spēj izraisīt apjukumu, tomēr tā ir ainas dramaturģija, kas uzrunā un nevienu neatstāj vienaldzīgo pulkā. Šis un daudzi citi Rembranta darbi spēj aizkustināt ikvienu to uzlūkotāju, tomēr, ak, cik mēs maz spējam nojaust par visām tām traģēdijām, kas plosīja šī mākslinieka dzīvi - bērnu mirstība, sievu aiziešana mūžībā, nemitīgais naudas trūkums... Māksla, kuru novērtē tikai vēlāk, bet kas dzīves laikā gan radīja slavu un ievērību, tomēr nepasargāja no sāpīgajiem dzīves triecieniem... Tik pretrunīga ir Rembranta dzīve un tomēr viņš cīnās, iet līdz galam, maina radošos virzienus, izvēlas radīt tā vietā lai nīkuļotu un nodotos neizbēgamajam liktenim, tādējādi pierādīt savu cīnītāja garu līdz pēdējai mūža dienai.

Šīs Jāņa Rozes apgāda izdotās sērijas par māksliniekiem grāmatas ir teicams ceļvedis un īsais kurss attiecīgā mākslinieka dzīvē un daiļradē, tās vieno bagātīgs ilustratīvais un mākslinieciskais noformējums, kas piesaista ikvienu lasītāju, iespējams, īpaši uzrunājot arī vecākus pusaudžus. Lai gan tekstuālā materiāla arī ir gana, tomēr tas nav nomācošs ar mūsdienu straujajam dzīves ritmam neko neizsakošiem gada skaitļiem, tā vietā katru nozīmīgu mākslinieka dzīves norisi aprakstot un ilustrējot ar grāmatas mākslinieka zīmētu attēlu. Grāmatās ir iekļauti slavenākie mākslinieka darbi un tiem seko būtiskāko nianšu apraksts un darba tapšanas aizkulises, kā arī neliels filosofisks ietvars par iespējamo gleznas kontekstu. Šīs sērijas darbi nudien ir aktuāli ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas zināšanas un izpratni par mākslas vēstures būtiskākajiem dižgariem. 

Gabriēls Bucelīns par Rembrantu izteicies kā par "mūsu laika brīnumu" un tas noteikti ir ne velti sacīts. Kad esam tikuši līdz grāmatas beigām, kad, nopūtušies par Rembranta dzīves līkločiem un tās traģismu, esam nonākuši pie Bucelīna vārdiem, redzam, cik gan diža personība un radošs gars ir bijis šis septiņpadsmitā gadsimta nīderlandiešu mākslinieks. Viņš atstājis ap 80 pašportretu un vienmēr jūsmojis par cepurēm, kā raksta grāmatas autore, viņa kroņiem. Un joprojām mēs šo nīderlandiešu grandu atceramies un viņa gleznas atpazīstam, jo dižgaram nav cita apliecinājuma kā vien tas, ka viņa radītā māksla ir izturējusi laika pārbaudi. Tāds, lūk, Rembrants ir, bija un būs - cīnītājs, visu šķēršļu pārvarētājs savā ceļā, neskatoties uz savas dzīves traģismu, ne mirkli nav novērsies no savas nospraustās dzīves mērķu takas. 

Dīvainā Google

Meklēju informāciju par anīsa šņabja sastāvu. Un Google izcēlās ar īpaši kreatīvu pieeju.

6N2wLOJ.jpg

Bauslība un Evaņģēlijs Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā

Vai Bauslība un Evaņģēlijs ir atrodamas gan Vecajā Derībā, gan Jaunajā Derībā?

Bauslība un Evaņģēlijs Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Vēl viens brīvsolis

Tieši tāpat, kā pirms gada - rozā... tikai mazāk rozā - krāsas tiešām blāvākas šogad...
Bildēts ar telefonu, bet izlaistas caur filtriem un selektīviem - kā nu kura, tāpēc te viss rozīgāk nekā dabā, bet citādi - citādi nekas nav mainījies, jo cilvēki mudž apkārt kā bites, sākot no agriem rītiem līdz vēliem vakariem :) Vakar Uzvaras parkā pabiju pat 2 reizes.
IMG_20160503_102537.jpg
IMG_20160503_101331.jpg
IMG_20160503_104102.jpg
IMG_20160503_104800.jpg
IMG_20160503_105022.jpg
IMG_20160503_105538.jpg 
IMG_20160503_103545.jpg
IMG_20160503_185151.jpg
Šis ir brīvdabas bezmaksas pasākums, uz kuru vēl var paspēt ikviens gan šodien, gan nedēļas nogalē. Ir sakuras, kuras birdina savas rozā ziedlapas un ir sakuras, kuras vēl nav izplaukušas, tā ka laiks pagūt vēl ir :)

Lai jums visiem jauks 4. maijs - "mazā sestdiena" - brīvdiena nedēļas vidiņā!

Astronomijas diena Lielzeltiņos

Sestdien, 14. maijā Lielzeltiņu observatorijā sakarā ar publiskas darbības sākšanu un Saules novērojumu sezonas atklāšanu norisināsies vērienīgs pasākums, kurā līdzdalību ņems arī Latvijā un Eiropā lielu popularitāti un pieredzi guvusī mobilā observatorija.

Gumball 3000 cerības un īstenība.

Yuris