Sazināties ar mums Kas te notiek? Ieteikt jaunu avotu

Grafiks ar jauno ierakstu skaitu ik dienas; periods - pēdējais gads
(jaunu ierakstu skaits dienā; 1110 avoti)

nekur.lv

Par projektu | Biežāk uzdotie jautājumi | Atrunas

Atrunas

Nekur.lv pārpublicētās informācijas autortiesības, blakustiesības un citas tiesības pieder tās autoriem. Nekur.lv informāciju pārpublicē no publiski pieejamiem avotiem (RSS, Atom, un RDF formātā). Avotu atlase un to iekļaušana nekur.lv apkopoto avotu klāstā ir pusautomātisks daļēji moderēts process.

Nekur.lv iekļautā satura autoram jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt izņemt savu avotu vai atsevišķu sava avota ierakstu no nekur.lv. Nepieciešamības gadījumā nekur.lv var prasīt papildus pierādījumus tam, ka prasītājs patiešām ir iekļautā satura autors, radītājs vai pārpublicētājs.

Ieteikumu un pieprasījumu apstrādes laiks ir atkarīgs no moderatora un/vai citu nekur.lv uzturēšanā vai izveidē iesaistīto personu pieejamības. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja nepieciešamā persona ir atvaļinājumā, reakcijas laiks var ieilgt.

Papildināts 2008. gada 7. oktobrī. Nekur.lv patur tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt no nekur.lv jebkuru ierakstu vai avotu, iepriekš par to nebrīdinot un nepaskaidrojot izņemšanas iemeslu. Iemesli ir, bet neaprobežojas ar, homofobisku, pornogrāfisku, morāli un sociāli nepieņemamu, kā arī pretlikumīgu materiālu atrašana kādā no avotiem.